ICT dalam komunikasi mengekalkan sesebuah organisasi

SHUHAIMI EMBONG | .

KOMUNIKASI adalah satu aktiviti yang dianggap mulia oleh Islam sebagaimana yang dijelaskan dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis. Di antaranya adalah termasuklah;

1. “Dan hendaklah ada di atara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruf berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka bersifat demikian adalah orang-orang berjaya.” (3:104);

2. “Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (menggesa dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh…” (41:33);

3. “Wahai orang berselimut. Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia).” (74:1-2);

4. "Bacalah (Wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang mencipta (sekalian makhluk).” (96:1);

5. “Sampaikan dariku walaupun sepotong ayat.” (Hadis)

Pengertian Komunikasi
Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang memenuhi lima unsur menjelaskan siapa? mengatakan apa? dengan saluran apa? kepada siapa? dengan akibat atau hasil apa? (who? says what? in which channel? to whom? with what effect?). (Lasswell 1960).

Komunikasi secara ringkasnya bermaksud perkongsian makna, proses atau perlakuan komunikasi, mesej sebenar atau mesej yang dihantar atau diterima, dan kajian mengenai proses yang terlibat dalam menghantar serta menerima mesej.

Komunikasi adalah sebuah cara yang digunakan sehari-hari dalam menyampaikan pesan/rangsangan(stimulus) yang terbentuk melalui sebuah proses yang melibatkan dua orang atau lebih. Yakni satu sama lain memiliki peranan dalam membuat pesan, mengubah isi dan makna, merespon pesan/rangsangan tersebut, serta memeliharanya di ruang publik. Dengan tujuan sang "receiver" (komunikan) dapat menerima singal-singal atau pesanan yang dikirimkan oleh "source" (komunikator).


Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
Pada sepanjang abad ke-20, pihak tentera telah berikat dengan berbagai-bagai industri untuk membangunkan elektronik, komputer, dan teori maklumat. Secara sejarah, pihak tentera telah mendorong penyelidikan-penyelidikan tersebut dengan memotivasi dan membiayai inovasi dalam bidang penjenteraan dan pengkomputan.

Pada hari ini, istilah teknologi maklumat telah diperluas untuk merangkumi banyak aspek pengkomputan dan teknologi, dengan istilah ini lebih dapat dikenal, berbanding dengan dahulu. Istilah "teknologi maklumat" atau sebelum itu Sistem Maklumat telah muncul pada sekitar dekad 1970-an. Bagaimanapun, konsepnya yang asas berkaitan sains komputer boleh dikesani jauh lebih lama lagi.

Definisi asas ICT satu proses pengaliran, penyebaran, pemrosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi dan boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat: teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan, dan penyebaran maklumat melalui teknologi komputer dan telekomunikasi.

Payung teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sekarang ini adalah amat besar, dan meliputi banyak bidang sehingga menghasilkan satu “media baru” berasaskan internet yang melibatkan penggabungan teknologi pengkomputeran, telekomunikasi dan broadcasting.

Kepentingan ICT Komunikasi Dalam Organisasi
Komunikasi dalam sesebuah organisasi merupakan aspek utama yang perlu ditekankan terutamanya apabila melibatkan syarikat-syarikat yang besar. Ini adalah kerana saiz organisasi yang besar boleh menimbulkan pelbagai masalah komunikasi seperti tidak faham, salah faham, khabar angin, salah tafsir, mesej tidak sampai dan sebagainya.

Komunikasi adalah satu aktiviti penting dalam sesebuah organisasi. Menurut Zaiko dan Dance (1965) pengurus-pengurus dalam organisasi besar di Amerika Syarikat menggunakan 85-90 peratus daripada masa kerja mereka untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan komunikasi.

Semakin besar saiz operasi sesebuah organisasi maka lebih penting peranan komunikasi dalam syarikat tersebut. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) hari ini merupakan sebab utama para pemimpin dan pengurus hari ini perlu berfikir strategi dan saluran komunikasi paling berkesan untuk mengurus organisasi mereka.

Dalam hal ini, Argenti (2003:22) telah merujuk kepada pandangan Aristotle mengenai unsur retorik, bagi memahami akar umbi pemikiran teori komunikasi moden. Bagi membolehkan pihak pengurusan melaksanakan proses komunikasi yang berkesan, mereka harus terlebih dahulu mengenalpasti ‘pelanggan atau pihak’ yang memerlukan kepuasan layanan daripada sesebuah syarikat. Pihak utama yang berkait rapat dengan sesebuah syarikat adalah pekerja, pelanggan, pemegang saham dan masyarakat. Selain dari itu, syarikat juga bertanggungjawab untuk menawarkan kepuasan yang terbaik kepada pihak media, pembekal, kerajaan dan pemberi pinjaman. (Argenti, 2003:27)

Pemimpin yang berkesan perlu memahami proses komunikasi yang melibatkan perkara perkara seperti komunikator, berita, saluran, penerima dan maklum balas. Banyak faktor yang boleh mengganggu proses komunikasi. Persepsi atau tanggapan penerima, bunyi bising, penggunaan bahasa dan penilaian merupakan jenis gangguan yang ringkas. Pemimpin yang berkesan perlu memahami rintangan ini, dan perlu mengetahui cara mengatasinya.

Konsep komunikasi kepemimpinan memperlihatkan keperluan untuk seorang pemimpin mengingati bagaimana aspek kemasyarakatan terbentuk. Untuk memastikan fungsi-fungsi kepemimpinan boleh direalisasikan, Azahari (1998) menyatakan pembabitan komunikasi amat perlu, iaitu perkataan (words), makna (meaning), percaya (belief), dan tindakan (action).

Para pemimpin organisasi dianjurkan supaya bersedia dengan perubahan yang akan datang bersama pensejagatan (globalization) pasaran (Bass & Avolio, 1990). Bass dan Avolio (1990) menyarankan supaya fokus kini diberikan kepada apa yang dinamakan pemimpin-pemimpin transformasi yang menyambut perubahan secara positif di samping secara aktif mencipta perubahan dan tidak bergantung kepada pendekatan transaksi yang diasaskan kepada kepimpinan peneguhan (reinforcement) sahaja.

Nampaknya, terlalu banyak harapan yang diberikan kepada kepemimpinan, satu fenomena interaksi sosial yang amat sedikit difahami ini. Idea kepemimpinan juga dianggap bertentangan dengan keunggulan masyarakat bebas kerana adanya pemimpin-pemimpin autokratik yang membuat kita terpaksa tunduk kepada mereka dan melayani kita sebagai makhluk yang lebih rendah (Gardner, 1984). – HARAKAHDAILY 23/7/2015

Penulis adalah Pengarah IT Pusat

Share on Myspace